Bảo Vệ động vật - lớn nhất của Đan mạch và lâu đời nhất dyrevelfærdsorganisation

và đang xem xét một mới bốn chân thành viên của gia đình